Vrácení a reklamace

Další info k vrácení zboží

Výňatek z obchodních podmínek:

Kupující spotřebitel má právo odstoupit od smlouvy ve lhůtě čtrnácti dnů. Lhůta podle věty první běží ode dne uzavření smlouvy a jde-li o

 • kupní smlouvu, ode dne převzetí zboží;
 • smlouvu, jejímž předmětem je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, ode dne převzetí poslední dodávky zboží.

Kupující spotřebitel nemůže odstoupit od smlouvy o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu (např. u svítidel značky Vayehi).

Možnost odstoupení od smlouvy Kupujícím spotřebitelem však nelze chápat jako možnost bezplatného zapůjčení zboží.

Prodávající umožňuje Kupujícímu spotřebiteli odstoupit prostřednictvím vyplnění a odeslání vzorového formuláře pro odstoupení od smlouvy na internetových stránkách https://www.severske-svetlo.cz/vraceni.

Odstoupit lze také korespondenčně, a to na adrese:

Severské Světlo
Mrštíkova 399/2a
460 07 Liberec

Odstoupí-li Kupující spotřebitel od smlouvy, zašle nebo předá Prodávajícímu bez zbytečného odkladu, nejpozději do čtrnácti dnů od odstoupení od smlouvy, zboží, které od Prodávajícího obdržel, a to na své náklady (Kupující spotřebitel tak například platí poštovné spojené s vrácením zboží). Kupující může využít přepravu pro vrácení zboží zajištěnou Prodávajícím (viz https://www.severske-svetlo.cz/vraceni), a to za podmínky, že předem uhradí poplatek ve výši 150 Kč na základě vystavené faktury.

Zboží musí Kupující spotřebitel vrátit úplné, tj. včetně veškerého dodaného příslušenství, s kompletní dokumentací, nepoškozené, čisté, pokud možno včetně originálního obalu, ve stavu a hodnotě, v jakém zboží převzal.

Kupující spotřebitel odpovídá Prodávajícímu pouze za snížení hodnoty zboží, které vzniklo v důsledku nakládání s tímto zbožím jinak, než je nutné s ním nakládat s ohledem na jeho povahu a vlastnosti. Pokud je vrácené zboží poškozeno jen částečně, může Prodávající uplatnit na Kupujícím spotřebiteli právo na náhradu škody a započíst svůj nárok na vrácenou kupní cenu. Prodávající je v takovém případě povinen vzniklou škodu prokázat. Prodávající Kupujícímu spotřebiteli v takovém případě vrací jen takto sníženou kupní cenu.

Odstoupí-li Kupující spotřebitel od smlouvy, vrátí mu Prodávající bez zbytečného odkladu, nejpozději do čtrnácti dnů od odstoupení od smlouvy, všechny peněžní prostředky, které od něho na základě smlouvy přijal, stejným způsobem. Náleží-li Prodávajícímu náhrada za snížení hodnoty zboží, bude tato započtena na pohledávku Kupujícího spotřebitele na vrácení kupní ceny. Prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky spotřebiteli dříve, než jí Kupující spotřebitel zboží předá nebo prokáže, že zboží Prodávajícímu odeslal.

Odstoupení od smlouvy Kupujícím podnikatelem a v ostatních případech

Kupujícímu podnikateli může být ze strany Prodávajícího umožněno od kupní smlouvy ve lhůtě 14 dnů odstoupit. V případě, je-li hodnota zakoupeného zboží vyšší než 30.000,- Kč vč. DPH, není takové odstoupení od smlouvy možné vůbec.

Bude-li umožněno Kupujícímu podnikateli odstoupit od kupní smlouvy, pak tento bere na vědomí, že vrácená kupní cena může být ponížena o to, oč se snížila hodnota zboží.

Odstoupení od smlouvy Prodávajícím v případě chyby v ceně zboží

Mimo případů stanovených zákonem je Prodávající oprávněn odstoupit od smlouvy v případě zjevné chyby v ceně zboží. Odstoupit od smlouvy dle tohoto bodu je možné do 14 dnů ode dne následujícího po dni uzavření kupní smlouvy mezi Kupujícím a Prodávajícím tím, že Prodávající Kupujícímu stornuje objednávku nebo mu dá jiným způsobem najevo, že od smlouvy odstupuje.

Pokud Kupující zaplatil alespoň část kupní ceny zboží, bude mu tato částka převedena zpět na jeho bankovní účet nejpozději do 14 dnů ode dne následujícího po dni odstoupení od smlouvy ze strany Prodávajícího.

 

Tato část VOP popisuje postup, jakým způsobem postupovat v případě reklamace zboží.

Kupující bere na vědomí, že je povinen poskytnout Prodávajícímu potřebnou součinnost nezbytnou pro vyřízení reklamace, v opačném případě se lhůty adekvátně prodlužují o čas, ve kterém Kupující neposkytl požadovanou součinnost.

Kontrola zboží při převzetí

Kupující při osobním převzetí od Prodávajícího zkontroluje přebírané zboží, jeho úplnost a nepoškozenost obalů.

Kupující při převzetí od přepravce řádně a pečlivě zkontroluje stav zásilky (zejména počet balíků, neporušenost pásky, neporušenost či poškození obalu) podle přepravního listu.

Kupující dále v den převzetí zkontroluje kompletnost zboží, zejména že balení obsahuje vše, co obsahovat má. 

Veškeré nesrovnalosti je třeba Prodávajícímu nahlásit při osobním převzetí na místě, při převzetí od přepravce je vyznačit v předávacím protokolu přepravce nebo Kupující může převzetí zásilky odmítnout. Dále Prodávající v případě převzetí od přepravce doporučuje přiložit fotodokumentaci poškození a obalu.

Uplatnění reklamace

Jak postupovat v případě zjištění vady na zboží:

Zásilkovna

V případě zvolení možnosti odnést zboží na jednu z poboček Zásilkovny může Kupující postupovat takto:

 • Zkopírujte si zpětný kód 97210920, budete ho potřebovat na pobočce.
 • Vyplňte formulář viz https://www.severske-svetlo.cz/vraceni.
 • Světlo pečlivě zabalte a odneste na pobočku Zásilkovny.
 • Do několika dní potvrdíme přijetí vráceného zboží a zašleme zpět peníze či zašleme nový kus.

GLS

 • V případě zvolení možnosti vyzvednout zboží na adrese Kupujícího, postupuje Kupující takto: 
  • Vyplňte formulář viz https://www.severske-svetlo.cz/vraceni.
  • Světlo pečlivě zabalte.
  • Ráno, v den vyzvednutí, dostanete SMS ohledně orientačního času a kurýr vám ho během dne ještě upřesní.
  • Kurýr přijede k vám, na balík nalepí štítek a odveze ho.
  • Do několika dní potvrdíme přijetí vráceného zboží a zašleme zpět peníze či zašleme nový kus.

 

 

Kategorie
Vnitřní
Venkovní
Příslušenství
Slevy %

Nic nebylo nalezeno.